Óvodavezetői pályázat

2018.03.10.

Celldömölki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Celldömölki Városi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig szól.


A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Kotpik Odó u. 10.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• felsőfokú képesítés, óvodapedagógusi végzettség,

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

• óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

• magyar állampolgárság,

• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,

• annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Óvodavezető munkakörben szerzett vezetői gyakorlat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz,

• végzettséget igazoló okiratmásolatok,

• vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

• a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata

• kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően,

• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

• nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

• nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tulok Gabriella nyújt, a 06 95/777-809-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Celldömölki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/1060/0, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

• Személyesen: Fehér László elnök, Vas megye, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően a Celldömölki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. júnus 15.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Celldömölk Város Önkormányzatának hivatalos honlapja,

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb