Népjóléti Szolgálat - Igazgató

2017.06.20.

  Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás


     a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján


pályázatot hirdet


Népjóléti Szolgálat Celldömölk igazgató (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:


határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01.-2022.08.31.-ig szól.


A munkavégzés helye:


Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky S. u 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


Az integrált, több telephelyen működő intézmény szociális- és gyermekjóléti alap- és szociális szakellátást (idősek ápoló-gondozó otthoni és átmeneti ellátás) nyújtó szolgáltatásai zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: Az igazgató ellátja az intézmény általános képviseletét. Az igazgató gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel, irányítja és szervezi az intézmény szakmai feladatait. Elkészíti, és fenntartói jóváhagyásra felterjeszti az intézet belső szabályzatait és gondoskodik azok betartásáról, alakítja az intézmény programjait és arculatát, munkáltatói jogokat gyakorol. intézmény programjait és arculatát, munkáltatói jogokat gyakorol.


Illetmény és juttatások:


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


                       


Pályázati feltételek:  • Főiskola, Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében, vagy a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében az intézményvezető részére előírt képesítés valamelyike.,

  • Gyemekjólét, szociális, valamint egészsségügy, közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy. Cselekvőképesség (megbízást megelőzően erről nyilatkozni kell). § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  • Részletes szakmai önéletrajz. Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzelések, költségtakarékos működtetésére vonatkozó program. A pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás (tevékenységének rövid ismertetése munkahely, beosztás megjelölésével). 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó adatkezelési nyilatkozata arró


A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 20.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 06-95-777-816 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:  • Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/2817/0/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Népjóléti Szolgálat.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:


A pályázati határidő lejártát követő véleményezési eljárás után a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a kinevezésről. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon szerezhet. 


 


 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb