Álláshelyek

2018.08.06.

 Celldömölk Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű


A körzet praxisjogának értékesítéséig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Ady utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helyettesítő orvos mellett végzendő asszisztensi feladatok a 4/2000 EüM. rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés,

• Felhasználói szintű szakirányú szoftverek;

• Magyar állampolgárság;

• Bűntetlen előélet;

• Cselekvőképesség.

• Körzeti betegápolói vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítés vagy ápolói szakképesítés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;

• MESZK tagságot igazoló dokumentum másolata;

• Érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentum másolata;

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék;

• Jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 0695777816 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/3103/0/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi asszisztens.

• Személyesen: Szücs Andrea aljegyző, Vas megye, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt.

Celldömölk Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.celldomolk.hu - 2018. augusztus 6.A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.


A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírása munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb